Current Executive Committee/ BOD

CR Bhatta
CR BhattaPresident
Jagannath Devkota
Jagannath DevkotaImmediate Past President
Nabin Malakar
Nabin MalakarVice President
Raju Timsina
Raju TimsinaSecretary
Samana Shrestha
Samana ShresthaTreasurer
Bhoj Raj Gautum
Bhoj Raj GautumMember
Gajadhar Joshi
Gajadhar JoshiMember
Dinesh Wagle
Dinesh WagleMember
Indra Dev Sahu
Indra Dev SahuMember

ANPA Webpage Admin

Shree K. Bhattarai
Shree K. BhattaraiWebpage Admin

Editor

Mohan Bhattarai
Mohan Bhattarai